Napotkane problemy w funkcjonowaniu Helpdesk

Poniżej zamieściliśmy wybrane problemy jakie mogą wystąpić w dziale helpdesk w związku z brakiem sprawnego systemu do obsługi zgłoszeń:

 • Firma nie posiada sprawnego systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń serwisowych i reklamacyjnych, który by zapewnił monitorowanie czasów obsługi zgłoszeń – w konsekwencji powoduje to przeterminowanie zarejestrowanych zgłoszeń, co z kolei przyczynia się do głębokiej frustracji wśród klientów czekających na rozwiązanie swoich spraw.
 • Zgłoszenia odbierane są za pomocą e-maila lub telefoniczne – brak centralnego repozytorium zgłoszeń, umożliwiającego ich kategoryzacje, nadawanie priorytetów, a tak że brak mechanizmów powiązań między zgłoszeniami powoduje, że realny czas obsługi zgłoszeń jest znacznie większy niż oczekiwałby to zarząd firmy. 
 • Brak wiedzy  na temat zasadności zgłoszeń, sposobów rozwiązania, typowych błędów i problemów – przy obsłudze dużej liczby zgłoszeń pracownicy Helpdesk tracą mnóstwo czasu na ponowne wyszukanie rozwiązania problemu, który już wcześniej został rozwiązany przez inne osoby.
 • Klienci nie wiedzą jaki jest status ich spraw – funkcjonujące w firmie rozwiązanie nie zapewnia swoim klientom podglądu do zgłoszonych spraw, a komunikacja z klientami odbywa się albo poprzez e-mail albo telefonicznie.

Wdrożenie systemu e-Serwisowanie

System eSerwisowanie to rozwiązanie, które zapewni pracownikom Helpdesk sprawną obsługę zgłoszeń serwisowych począwszy od momentu zgłoszenia problemu, poprzez zarejestrowanie i procesowanie zgłoszenia, a kończąc na ocenie obsługi zgłoszenia.

Poniżej przedstawiamy przykładowy harmonogram wdrożenia systemu eSerwisowanie dla dużego działu Helpdesk (powyżej 50 osób).

Etap 1 Przygotowanie do wdrożenia

 • Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej mającej na celu zaprojektowanie funkcjonowania Helpdesku w momencie wdrożenia systemu eSerwisowanie
 • Ustalenie przebiegu procesów obsługi zgłoszeń
 • Ustalenie zakresu integracji z systemami  zewnętrznymi
 • Zdefiniowanie zakresu danych do migracji
 • Zdefiniowanie dodatkowych potrzeb raportowych (poza raporty predefiniowane)

Etap 2 Wdrożenie pilotażowe

 • Konfiguracja i personalizacja systemu (zdefiniowanie parametrów systemu tj: słowniki, kalendarze, kategorie, typy oraz statusy zgłoszeń, parametry SLA, OLA, import struktury organizacyjnej, konfiguracja kont użytkowników)
 • Wykonanie inicjującej  migracji danych
 • Uruchomienie pilotażowe

Etap 3 Uruchomienie systemu eSerwisowanie

 • Docelowa konfiguracja i personalizacja systemu (zdefiniowanie mechanizmów rozliczających
 • Wykonanie przyrostowej migracji danych
 • Uruchomienie mechanizmów integracji z systemami zewnętrznymi
 • Uruchomienie produkcyjne systemu

Przedstawiony harmonogram ma  charakter poglądowy i może się różnić w zależności od branży, skali firmy i wymaganych integracji. W przypadku niewielkich działów Helpdesk (ok 5-10 pracowników), proces wdrożenia systemu eSerwisowanie można sprawdzić do jednego etapu – Wdrożenie i uruchomienie systemu eSerwisowanie.

Korzyści z wdrożenia systemu e-Serwisowanie

Wdrażając system eSerwisowanie firma osiąga realne korzyści związane ze sprawniej funkcjonującym Helpdeskiem:

 • lepsze zarządzanie zgłoszeniami
 • pełna kontrola nad przeterminowanymi i niezasadnymi zgłoszeniami
 • dostęp do centralnego repozytorium zgłoszeń przez pracowników Helpdesk
 • sprawniejsza komunikacja z klientem
 • wsparcie w planowaniu zasobów Helpdesk
 • ocena jakości i wydajności poszczególnych osób zespołu Helpdesk
 • oszczędności w obsłudze powtarzających się problemów dzięki wykorzystaniu Bazy wiedzy
 • oszczędności w powiadamianiu klientów o zmianie statusu sprawy dzięki zastosowaniu automatycznych powiadomień oraz prezentacja danych o zgłoszeniu poprzez aplikację mobilną
 • kierownictwo firmy zyskuje wiarygodne dane na temat obsługiwanych zgłoszeń i pracy samego Helpdesku
 • szybkie wdrożenie nowych pracowników