Napotkane problemy w firmach produkcyjnych

Poniżej zamieściliśmy wybrane problemy jakie mogą wystąpić w firmach produkcyjnych w związku z brakiem sprawnego systemu do obsługi raportów i narzędzia do harmonogramowania produkcji:

 • Firma nie posiada systemu do planowania produkcji. Harmonogram produkcji jest tworzony w oparciu o pliki programu Excel –  obecne rozwiązanie sprawdza się w przypadku gdy liczba maszyn jest niewielka i nie ma zbyt częstych zmian w harmonogramie. Jednak, w przypadku gdy zmiany  są częste, a każda zmiana w harmonogramie produkcji pociąga za sobą konieczność uzgodnień w obsadzie grafika zasobów, dostępności  maszyn, zaplanowanie przezbrojenia maszyn, to rozwiązanie oparte na plikach Excel staje się niewystarczające.
 • Firma nie posiada narzędzia do analizy wariantowej produkcji – obecne rozwiązanie bazuje jedynie na zgrubnej kalkulacji kosztów wytworzenia danej grupy produktów w oparciu o pliki Excel. Z uwagi na dużą liczbę zmiennych produkcji poszczególnych produktów nie tworzy się zaawansowanych kalkulacji wariantowych. Dla większych serii produkcji przyjęte kalkulacje mogą być obarczone błędem z uwagi na przyjęte uproszczenia, co w konsekwencji prowadzić może do niedoszacowania kosztów produkcji.
 • Raporty tworzone są manualnie przez pracowników i wysyłane menadżerom lub kierownikom –  rozwiązanie sprawdza się dla niewielkiej liczby danych. Jednak, w przypadku gdy ilość danych jest duża (kilka tysięcy indeksów produktów), wykonanie raportu staje się bardzo czasochłonne.
 • Dane do raportów pochodzą z kilku systemów i są ręcznie konsolidowane – rozwiązanie jest efektywne w przypadku gdy dane pobierane są z dwóch, trzech źródeł danych (systemy wewnętrzne, pliki Excel). Jednak w przypadku większej ilości źródeł (zwłaszcza kilku plików Excel)  zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia błędów podczas łączenia danych.

Wdrożenie systemu eRaportowanie

System eRaportowanie to rozwiązanie, które zapewni pracownikom w firmach produkcyjnych sprawną obsługę raportów począwszy od zebrania danych wejściowych z różnych źródeł danych, poprzez ich konsolidacje, aż po wygenerowanie raportów i podgląd na urządzeniach mobilnych (iOS, Android). Istotnym elementem wdrożenia systemu eRaportowanie będzie integracja modułem Solver (Model Harmonogramowanie produkcji), który zapewni wsparcie w planowaniu produkcji produkcji.

Poniżej przedstawiamy przykładowy harmonogram wdrożenia systemu eRaportowanie dla firmy produkcyjnej:

Etap 1 Przygotowanie do wdrożenia

Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej mającej na celu:

 • Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej
 • Zdefiniowanie potrzeb raportowych
 • Zdefiniowanie potrzeb związanych z harmonogramowaniem produkcji
 • Ustalenie zakresu integracji z systemami  zewnętrznymi
 • Ustalenie zakresu danych historycznych do migracji

Etap 2 Uruchomienie piolatożowe systemu

 • Konfiguracja i personalizacja systemu (zdefiniowanie parametrów systemu m.in.: słowników, kalendarzy, szablonów raportów, konfiguracji kont użytkowników)
 • Wykonanie dedykowanych mechanizmów do importu danych z systemów zewnętrznych (np: ERP, CRM, pliki Excel)
 • Konfiguracja mechanizmów integracji z systemami
 • Wykonanie inicjującego importu danych
 • Uruchomienie pierwszej puli raportów

Etap 3 Wdrożenie systemu

 • Docelowa konfiguracja i personalizacja systemu eRaportowanie
 • Uruchomienie solvera – Model harmonogramowanie produkcji
 • Uruchomienie docelowych mechanizmów importu danych z systemów zewnętrznych
 • Wykonanie przyrostowej migracji danych historycznych
 • Uruchomienie produkcyjne systemu

Przedstawiony harmonogram ma  charakter poglądowy i może się różnić w zależności od branży, skali firmy i zakresu integracji.

Korzyści z wdrożenia systemu eRaportowania

Wdrażając system eRaportowanie firma osiąga realne korzyści związane z usprawnieniem procesu generowania raportów:

 • szybsze uzyskiwanie odpowiedzi na pytania biznesowe
 • dostęp do skonsolidowanych danych z różnych źródeł w jednym narzędziu
 • dostęp do raportów poprzez aplikację mobilną
 • podejmowanie trafniejszych decyzji na podstawie przejrzystych raportów
 • rozbudowany system alertów pozwalający na większą kontrolę nad danymi
 • cykliczne wysyłanie raportów pozwala na bieżącą kontrolę raportów
 • zastosowanie wskaźników KPI pozwala na szybszą reakcję kierownictwa firmy na pojawiające się problemy
 • szybsze uzyskiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące optymalnego ułożenia zasobów
 • możliwość przesyłania wrażliwych danych dzięki zastosowaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality)
 • zastosowanie silnika analitycznego SOLVER pozwoli wyznaczyć optymalny kosztowo harmonogram produkcji (uwzględniając wydajność maszyn, zmiany, czasu przezbrojenia, zużycie materiałów, etc.)